Kayıtlar

Kayıt işlemleri Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Evrakı eksik olan öğrencinin kayıtları kabul edilmez. Kesin kayıt için aşağıdaki evraklar istenir;

Kayıt Evrakı:

a) Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

b) Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (Eğitim Ateşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden (Eğitim Müşavirliği) alınacak Denklik Belgesinin aslı,

c) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

ç) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,

d) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli onaylı Türkçe örneği,

e) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,

f) Katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

g) Fotoğraf (4 adet),

ğ) Adayların AKÜ de eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğunun resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname (Yükseköğrenimini AKÜ de sürdürecek yabancı uyruklu Öğrencilerin, maddi durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye’deki konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli maddi güvence miktarı her yıl diğer koşullarla beraber AKÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün web sayfasında duyurulur.)
h) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

ı) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge,

i) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav sonuç belgesinin aslı,

j) İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir örneğini ibraz
etmesi zorunludur.),

k) Vekalet yoluyla yapılacak kayıtlarda resmi makamlardan alınmış vekaletnamenin ıslak imzalı nüshası talep edilmektedir.